Keystone logo
Tulane University

Tulane University

Tulane University

บทนำ

Tulane University เป็นสถาบันวิจัยเอกชนที่ตั้งอยู่ในเมืองนิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงด้วยชุมชนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรที่หลากหลายและมีพลัง ซึ่งมารวมตัวกันเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

คุณลักษณะที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของ Tulane University คือความมุ่งมั่นในการศึกษาแบบสหวิทยาการ การวิจัย และการมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยเสนอโปรแกรมและความคิดริเริ่มอันหลากหลายที่ส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทำงานข้ามขอบเขตทางวิชาการแบบดั้งเดิม และสำรวจประเด็นที่ซับซ้อนจากหลากหลายมุมมอง

ตัวอย่างเช่น ทูเลนมีศูนย์และสถาบันสหวิทยาการหลายแห่ง เช่น Murphy Institute for Political Economy, Tulane Brain Institute และ Newcomb Institute for Women's Leadership ซึ่งรวบรวมนักวิชาการจากสาขาวิชาต่างๆ เพื่อทำงานร่วมกันในการวิจัยที่ทันสมัยและนำเสนอสิ่งที่ไม่เหมือนใคร โอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียน

ทูเลนยังเปิดสอนหลักสูตรระดับสหวิทยาการหลายหลักสูตร เช่น วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการและกฎหมายศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขตร้อน และปริญญาโทสาขาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน โปรแกรมเหล่านี้ใช้ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์จากหลายสาขาวิชาเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับปัญหาที่ซับซ้อนและเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ

โดยรวมแล้ว แนวทางแบบสหวิทยาการของ Tulane University ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการทำงานร่วมกัน และเตรียมนักศึกษาให้เป็นพลเมืองโลกที่สามารถรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนและทำประโยชน์ที่มีความหมายต่อสังคม

สถานที่

  • New Orleans

    1430 Tulane Ave. MC 8513, 70112, New Orleans

    คำถาม