Keystone logo
Nazarbayev University ปริญญาเอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาเอก in

ปริญญาเอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Nazarbayev University

Nazarbayev University

บทนำ

การรับสมัคร

หลักสูตร

โอกาสในการทำงาน

ค่าเล่าเรียนหลักสูตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

คำรับรองของนักเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม