Keystone logo

1 การเรียนทางไกล ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ โปรแกรม ใน การบริหารศึกษา การบริหาร การบริหารองค์กร 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ
  • การบริหารศึกษา
  • การบริหาร
  • การบริหารองค์กร
  • การเรียนทางไกล
สาขาการศึกษา
  • การบริหารศึกษา (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

การเรียนทางไกล ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ โปรแกรม ใน การบริหารศึกษา การบริหาร การบริหารองค์กร

สาขาการบริหารองค์กรเจาะลึกถึงลำดับชั้นโครงสร้างขององค์กรต่างๆ หลักสูตรเหล่านี้อาจรวมถึงการสอนพลวัตและวัฒนธรรมกลุ่มที่มักประกอบกันเป็นการบริหาร รวมถึงทักษะที่จำเป็นในการช่วยจัดการสภาพแวดล้อมเหล่านี้

ปริญญาเอกด้านการบริหารธุรกิจ จะได้รับผ่านหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงและด้านการวิจัยซึ่งมุ่งเน้นความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักวิชาการหรือวิชาชีพการให้คำปรึกษา นอกเหนือจากการศึกษาค้นคว้าแล้ว หลักสูตรมักประกอบด้วยทฤษฎีทางธุรกิจ, ทฤษฎีการออกแบบการวิจัยและการพัฒนาวิชาชีพ

การเรียนรู้ทางออนไลน์หรือทางไกล หมายถึง การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการศึกษา ด้วยการเรียนรู้ออนไลน์ เราสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ตลอดเวลาและจากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต