Keystone logo
Bahamas, The

ศึกษา ปริญญาเอก ใน Bahamas, The 2023/2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  828
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  87
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  78
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  57

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  8
 • ตั๋วหนัง

  14
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  4