ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในการศึกษาทางเทววิทยา

Africa International University

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในการศึกษาทางเทววิทยา

Africa International University

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในการศึกษาทางเทววิทยา

ดุษฎีบัณฑิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในการศึกษาทางเทววิทยาได้ยึดถือปรัชญาการศึกษาของ AIU

อย่างไรก็ตามความต้องการที่แตกต่างของนักศึกษาปริญญาเอกต้องใช้วิธีการเรียนรู้เพิ่มเติม

การเรียนรู้เป็นแบบองค์รวมที่ดีที่สุดการทำงานร่วมกันส่วนบุคคลการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีบริบทในวัฒนธรรมเมทริกซ์ ในสังคมแอฟริกันเนื่องจากความเห็นร่วมกันของกลุ่มมักมีมูลค่าสูงกว่าความคิดเห็นของแต่ละบุคคลการสะท้อนความต้องการที่จะแสวงหาความสอดคล้องกันใหม่และชุมชนการเรียนรู้เป็นสถานที่ที่เป็นธรรมชาติสำหรับสิ่งนี้เกิดขึ้น

โปรแกรมนี้พยายามที่จะเพิ่มลักษณะการเรียนรู้เหล่านี้ให้มากที่สุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรการศึกษาทางเทววิทยาใช้หลักปรัชญานี้กับโครงการ

นักเรียนแต่ละคนติดตามการเรียนรู้ภายในชุมชนการเรียนรู้

นักเรียนอาจได้รับการยอมรับในกลุ่มคนหรือกลุ่มบุคคลและกลุ่มคนแต่ละกลุ่มและบุคคลร่วมกับคณาจารย์จะสร้างชุมชนการเรียนรู้ที่ทำงานร่วมกันในช่วงระยะเวลาการศึกษา

ความคิดและข้อคิดเห็นของนักเรียนในประเด็นต่างๆจะได้รับการอภิปรายและมีความคมขึ้นขณะที่พวกเขาวางแผนและทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ในช่วงวัฏจักรวิทยานิพนธ์ จากภารกิจของ AIU โปรแกรมนี้พยายามที่จะปลูกฝังและสร้างผู้นำที่มีส่วนร่วมในการสะท้อนทางด้านศาสนศาสตร์บูรณาการกับสังคมศาสตร์เพื่อให้ทฤษฎีดังกล่าวสามารถแจ้งการปฏิบัติและทางกลับกันได้

การรวมกันของเทววิทยาและสังคมศาสตร์นี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถกลั่นกรองวาทกรรมเกี่ยวกับศาสนศาสตร์ร่วมสมัยและช่วยชาวคริสต์แอฟริกันในการพัฒนา theologies ตามบริบทและแบบจำลองทางเทววิทยาที่เหมาะสมกับบริบทของพวกเขาตอบสนองต่อพวกเขาอย่างสร้างสรรค์และแนะนำทางเลือกที่ฝังรากในการตรวจสอบสดใหม่ของพระคัมภีร์ไบเบิลและ ตำราเทววิทยาและการวิเคราะห์ความเป็นจริงของแอฟริกาเพื่อให้มีความเกี่ยวข้อง

ความสมเหตุสมผลของโครงการ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาการศึกษาศาสนศาสตร์ที่ AIU เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นสูงที่มุ่งเน้นการศึกษาในสาขาการศึกษาเทววิทยาและศาสนาเฉพาะด้านนอกเหนือจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Divinity) ในสาขาการศึกษาทางเทววิทยา

โปรแกรมนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถทำวิจัยขั้นสูงในด้านความเข้มข้นใด ๆ ในด้านการศึกษาทางเทววิทยา

นักเรียนทุกคนที่เกี่ยวข้องจะแบ่งปัน 4 ประเด็นหลัก ๆ ที่สำคัญในการศึกษาซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของพวกเขาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

โปรแกรมนี้พยายามที่จะตอบสนองต่อความต้องการในการผลิตนักวิชาการด้านเทววิทยาและศาสนาแอฟริกันที่มีความต้องการสูงเนื่องจากขาดแคลนนักศาสนศาสตร์ที่ได้รับการฝึกอบรมในระดับปริญญาเอกสำหรับการสอนการบริหารในสถาบันเทววิทยาของการเรียนรู้ที่สูงขึ้นคริสตจักรและองค์กร Para-church .

ความเป็นจริงในแอฟริกา

ประเด็นด้านศาสนศาสตร์และศาสนาและคำถามที่สังคมเผชิญคือศาสนศาสตร์และสิ่งนี้ทำให้ต้องมีการฝึกอบรมศาสนศาสตร์ขั้นสูงสำหรับคริสตจักรในแอฟริกาเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้รวมทั้งฝึกผู้นำคริสเตียนในระดับสูงสุดเพื่อที่จะสามารถฝึกฝนคนอื่น ๆ

เราไม่สามารถเพิกเฉยต่อความท้าทายที่คริสตจักรในแอฟริกาต้องเผชิญในวันนี้ซึ่งเป็นศาสนศาสตร์ในธรรมชาติดังนั้นการพิจารณาเกี่ยวกับศาสนศาสตร์ในประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญและต้องได้รับความสนใจเป็นพิเศษ

คริสตจักรแอฟริกันขาดการสะท้อนเกี่ยวกับศาสนศาสตร์ลึกดังกล่าวในประเด็นทางศาสนาศาสนาการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งคริสตจักรในแอฟริกาเผชิญหน้ากับศาสนจักรและวิธีการที่เทววิทยามีผลกระทบต่อเรื่องเหล่านี้ที่มนุษยชาติเผชิญอยู่

สถาบันเทววิทยาแอฟริกันไม่มีคณะศาสนศาสตร์ที่เข้มแข็งในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งประเด็นเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นและนักเรียนที่พร้อมสำหรับการทำงานของกระทรวงภายในคริสตจักรและสังคม

การขาดครูเทววิทยาสำหรับสถาบันเทววิทยาของเราในระดับบัณฑิตศึกษาไม่ดีต่อคริสตจักรในแอฟริกา

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่สอนวิชาเทววิทยาในสถาบันเทววิทยาของเราไม่ได้รับการฝึกอบรมในระดับปริญญาเอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการศึกษาและการฝึกอบรมที่นำเสนอในทวีปนี้

คริสตจักรในแอฟริกามีโอกาสที่ดีในการมีส่วนร่วมในการสะท้อนและการศึกษาเกี่ยวกับศาสนศาสตร์จากบริบทของแอฟริกาที่จะเป็นประโยชน์ต่อคริสตจักรทั่วโลก

ต้องสะท้อนอย่างจริงจังในระดับสูงสุดในเทวศาสตร์การศึกษา

นักศาสนศาสตร์การฝึกอบรมที่ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะไปไกลเพื่อตอบสนองความรับผิดชอบที่วางอยู่บนคริสตจักรแอฟริกัน

เราต้องการปริญญาเอกด้านวินัยด้านเทววิทยาที่แตกต่างกันใน Africa International University เพื่อเป็นสถาบันด้านเทววิทยาด้านพระวรสารที่สำคัญและเป็นผู้นำของแอฟริกา

ต้องได้รับการประเมินจากศิษย์เก่า AIU และผู้สำเร็จการศึกษาอื่น ๆ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้รับการสอบถามเกี่ยวกับ Ph.D. โปรแกรมในการศึกษาทางเทววิทยาจากภายในทวีปเช่นเดียวกับจากต่างประเทศ

บัณฑิตที่จบการศึกษาจาก AIU หลายคนกำลังรอโครงการเช่นนี้

เนื่องจากเราไม่ได้มีคุณสมบัติดังกล่าวผู้สำเร็จการศึกษาบางส่วนของเราได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีวุฒิการศึกษา องศาในศาสนาและไม่ได้อยู่ในเทววิทยา

โปรแกรมที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนี้ตรงกับความต้องการที่สำคัญในปัจจุบันของทวีปในด้านการศึกษาทางเทววิทยา

การสำรวจเบื้องต้นของเราเกี่ยวกับโครงการนี้แสดงให้เห็นว่าศิษย์เก่าและคนอื่น ๆ ของเราต้องการเรียนเทววิทยาในแอฟริกาในทุกพื้นที่ที่มีความเข้มข้น 7 แห่งในโครงการนี้มีโอกาสที่โปรแกรมจะเติบโตไปพร้อมกับความพยายามในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเรา ปริญญาตรีเทววิทยาและหลักสูตรปริญญาโทด้านการศึกษาทางเทววิทยา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในการศึกษาทางเทววิทยาได้รับการนำเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนเหล่านี้ในการศึกษาทางด้านศาสนศาสตร์และศาสนาในทวีปต่างๆ

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมายของโครงการคือการเตรียมความพร้อมและฝึกฝนนักเรียนในบริบทของแอฟริกาสำหรับการสอนการศึกษาความเป็นผู้นำของคริสตจักรในฐานะที่ปรึกษาและนักวิจัยและนักเขียนด้านวินัยด้านเทววิทยาและศาสนา

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของโครงการ

นักศึกษาจบปริญญาเอก ในการศึกษาศาสนศาสตร์ที่ AIU ต้องแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติความสามารถและทักษะต่อไปนี้:

 1. การเติบโตในการเป็นสาวกและการเติบโตทางจิตวิญญาณของคริสเตียนและความซื่อสัตย์
 2. พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำในด้านวินัยทางด้านศาสนศาสตร์และศาสนาที่เฉพาะเจาะจงและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้และทักษะขั้นสูงในสาขาเฉพาะทาง
 3. พัฒนาความสามารถเชิงสร้างสรรค์เป็นนักคิดที่มีนวัตกรรมและมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาสำคัญ ๆ และหัวข้อที่เกี่ยวกับพื้นที่ความเข้มข้นของนักเรียน
 4. ความสามารถในการวิจัยหลักและการสอนที่มีประสิทธิภาพภายในพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกจากการศึกษาศาสนศาสตร์และศาสนา
 5. มีความรู้ความสามารถที่เหนือกว่าความสามารถในวงกว้างและทักษะในด้านความเข้มข้นของพวกเขา

ข้อกำหนดการบริหารจัดการ

ผู้สมัครจะต้องได้รับปริญญา MA หรือ MDiv จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐบาลเคนยาหรือ ACTEA หรือ ICHE ในสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้: เทววิทยาประวัติศาสตร์คริสตจักรพระคัมภีร์ไบเบิลศาสนาภารกิจ, การแปลและอภิบาล

วิชาบังคับก่อน

การศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าปริญญาตรี การศึกษาทางเทววิทยาต้องประกอบด้วยขั้นต่ำ:

 • 12 หน่วยกิต (หรือเทียบเท่า) ในการศึกษาที่เกี่ยวข้องเช่นพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่เทววิทยาภารกิจศาสนาการแปลพระคัมภีร์ pastorals และประวัติศาสตร์คริสตจักร

ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติขั้นต่ำต้องตัดข้อบกพร่องก่อนเข้าเรียนในโครงการ

คณะกรรมการบัณฑิตสามารถยกเว้นบางส่วนของข้อกำหนดเหล่านี้ในสถานการณ์พิเศษ

ในบางกรณีนักเรียนที่มีเพียงไม่กี่เกณฑ์เบื้องต้นที่ขาดไม่ได้อาจได้รับอนุญาตให้เข้าเรียนในหลักสูตรระดับ MA ที่จำเป็นในช่วงปีแรกหลังจากเข้าเรียนในโครงการ

เกรดเฉลี่ยของการทำงานระดับ MA

ผู้สมัครต้องมีคะแนนสะสมสะสมสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก่อนอย่างน้อย 3.0 ขึ้นไปในระดับ 4 จุด

ข้อกำหนดด้านภาษา

อังกฤษ

ผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นถึงความชำนาญด้านภาษาอังกฤษเป็นลายลักษณ์อักษรและพูดได้

ผู้สมัครที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษต้องส่งคะแนน TOEFL อย่างน้อย 600 (ฉบับกระดาษ) หรือเทียบเท่า: TOEFL CBT (computer version) อย่างน้อย 200 คะแนน; คะแนน TOEFL IBT (เวอร์ชันอินเทอร์เน็ต) อย่างน้อย 100; คะแนน IELTS อย่างน้อย 8; หรือการสอบ Cambridge Exam อย่างน้อย CPE

ภาษาอื่น ๆ

ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นเช่นสามข้อในระดับ MA (หรือเทียบเท่า) ของ Koine Greek หรือ Hebrew คลาสสิกเทววิทยาเยอรมันเทววิทยาฝรั่งเศสและความคล่องในภาษาวัฒนธรรมที่ ผู้สมัครเสนอที่จะทำวิจัย การทดสอบความชำนาญจะต้องประสบความสำเร็จในพื้นที่เหล่านี้ตามที่กำหนดไว้สำหรับความเข้มข้นเฉพาะ

ความสามารถในภาษาเยอรมันและฝรั่งเศสอาจแสดงโดยใช้ใบรับรองมหาวิทยาลัยหรือใบรับรอง (เช่นจากสถาบันเกอเธ่หรือสมาคมฝรั่งเศส) หรือโดยการทดสอบการแปลโดย NEGST

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาต้องอนุมัติข้อยกเว้นสำหรับข้อกำหนดนี้

ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.0 (B) หรือเทียบเท่าใน MA / M.Div ของผู้สมัคร การศึกษาและต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวิจัยทางวิชาการและการเขียน

นอกจากนี้นักเรียนทุกคนจะต้องตอบสนองทุกทั่วไป AIU ความต้องการสำหรับการเข้าศึกษา

เนื่องจาก AIU เป็นสถาบันคริสเตียนผู้สมัครจะต้องแสดงวุฒิภาวะของคริสเตียนและมีคุณธรรมสูง

เนื่องจากการใฝ่หาปริญญาเอกเป็นการยากลำบากและมีความต้องการผู้สมัครควรจะแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความสามารถมีความสามารถทำงานหนักและมุ่งมั่นและพวกเขามีความสุขกับการสนับสนุนจากครอบครัวและ / หรือชุมชนคริสตจักร

หลักเกณฑ์สำหรับการประมวลผลแอพพลิเคชัน

ผู้ยื่นคำขอจะต้องส่งแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารประกอบการยื่นขอต่อไปยัง AIU Admissions Office

ข เมื่อมีเอกสารเพียงพอสำนักการรับเข้าเรียนจะส่งใบสมัครไปยังสำนักบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะส่งต่อไปยังหัวหน้าภาควิชา

ค หัวหน้าภาควิชาฯ ขอความเห็นชอบจากหน่วยงานในการรับผู้สมัคร การตัดสินใจของแผนกจะลดลง โดยส่งใบบันทึกการสมัครไปยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะขออนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

d ในกรณีที่กรมประสงค์จะยกเว้นข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษาต้องส่งเรื่องนี้ไปยังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาซึ่งการตัดสินใจเข้ารับการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

โหมดการจัดส่ง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในการศึกษาทางเทววิทยาได้รับการสอนในรูปแบบการสัมมนาประกอบด้วย

 1. จะมีการอยู่ประจำที่สิบวันสองถึงสามครั้งต่อปีเป็นเวลาสองปีในวิทยาเขต AIU Karen
 2. เอกสารการวิจัยสำหรับการสัมมนาแต่ละครั้ง: หลังจากการพักอาศัยแต่ละครั้งนักเรียนจะทำบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการสัมมนาระดับปริญญาเอกของตนพร้อมกับประเด็นเฉพาะด้านความชำนาญเฉพาะด้าน

นอกเหนือจากนี้จะมีบทสนทนาการให้คำปรึกษาแบบ peer-on-line และการโต้ตอบตามกลุ่มผู้เรียนและทบทวนงานของนักเรียนผ่านการสัมมนาและการพักผ่อนในแต่ละถิ่นที่อยู่

 1. การจัดเตรียมเป็นรูปแบบตามกลุ่ม / โมดูลในปีแรกของโครงการในขณะที่นักเรียนต้องเข้าร่วมการประชุมสามครั้งเพื่อทำวิทยานิพนธ์ / สัมมนา หลังจากนั้นปริญญาเอก ผู้สมัครสามารถเลือกที่จะพักอยู่ในที่พักอาศัยเพื่อจุดมุ่งหมายของเวลาที่มีคุณภาพเข้มข้นในช่วงวัฏจักรการวิจัย 2-3 ปีหรือมาเป็นแบบ part-time
 2. ไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกแบบเต็มเวลาหรือแบบไม่เต็มเวลาหลังจากปีแรกการประชุมตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอระหว่างผู้ให้คำปรึกษาและผู้สมัครจะได้รับการตกลงและลงนามโดยทั้งสองฝ่ายและที่ปรึกษาจะต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ HOD และ บัณฑิตวิทยาลัย (ปรึกษาแนวทางการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง)
 3. แนะนำให้มหาวิทยาลัยแห่งราชอาณาจักรเป็นผู้จ่ายเงินค่าเล่าเรียนคงที่ทุกเทอม / ภาคเรียนเพื่อเป็นแรงจูงใจและลดการขัดสี
 4. ผู้สมัครที่ทำวิทยานิพนธ์ให้ครบถ้วน แต่ยังไม่สามารถป้องกันวิทยานิพนธ์ได้สำเร็จจะต้องได้รับการจดทะเบียนและจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาสูงสุดที่อนุญาตให้ปริญญาเอก (ปรึกษาโครงสรางคาธรรมเนียมมหาวิทยาลัยและเอกสารดานการศึกษาดุษฎีบัณฑิต)

โครงสร้างค่าธรรมเนียม

 • รวมค่าเล่าเรียน 126,000
 • ค่าบริการผู้ดูแลระบบ 16,525
 • รวมค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา 142,525
 • รวมต่อปี 427,575

วิธีการใช้

คุณสามารถสมัครออนไลน์ได้โดยคลิกที่ใบสมัครออนไลน์

หรือ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

คุณสามารถส่งใบสมัครของคุณไปที่ Public Relations หรือ Admissions

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยโทรหาเรา

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
 • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 14, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ Online & Campus Combined
Start Date
วันเริ่มต้น
ม.ค. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Price
ราคา
427,575 KES
รวมต่อปี
Locations
ประเทศเคนย่า - Nairobi, Nairobi County
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ม.ค. 2019
ประเทศเคนย่า - Nairobi, Nairobi County
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด