Keystone logo

78 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การศึกษาทางเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ
  • เศรษฐศาสตร์
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ (78)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การศึกษาทางเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์

มีหลักฐานการเขียนเชิงเศรษฐศาสตร์ ที่มีมาตั้งแต่ยุคเมโสโปเตเมีย การพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มสองกลุ่มที่เรียกว่า physiocrats และ merercantilists กลุ่มเหล่านี้ได้ช่วยพัฒนาระบบทุนนิยมในยุโรปในศตวรรษที่ 16