Keystone logo

6 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สื่อ สื่อและการสื่อสาร 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • สื่อ
  • สื่อและการสื่อสาร
สาขาการศึกษา
  • วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (6)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สื่อ สื่อและการสื่อสาร

สื่อและการสื่อสารการศึกษาครอบคลุมหลากหลายของพื้นที่พิเศษที่นักเรียนต้องเรียนรู้วิธีที่จะหาช่องความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทักษะที่สำคัญในการที่จะผลิตสื่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ