Keystone logo

2 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การศึกษาด้านเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาด้านเทคโนโลยี (2)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

    ปริญญาเอก โปรแกรม ใน สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

    โปรแกรมสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์มุ่งเน้นไปที่การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และวิธีการอธิบายความสามารถต่างๆ ของอุปกรณ์เหล่านี้ เส้นทางการศึกษานี้อาจเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยี