Keystone logo

ตัวกรอง

  • สังคมศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
สาขาการศึกษา
  • สังคมศาสตร์ (55)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

55 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน รัฐศาสตร์ 2024

    ปริญญาเอก โปรแกรม ใน รัฐศาสตร์

    หลักสูตรรัฐศาสตร์ จะวิเคราะห์และแยกแยะหน่วยงานภาครัฐและโครงสร้างทางสังคมที่มีอิทธิพล องค์ประกอบที่สำคัญของการศึกษานี้คือการทำความเข้าใจพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน และประเด็นปรัชญาและจริยธรรมต่างๆ