เครื่องจักรและอุปกรณ์

ชื่อย่อ: D4Z-A

ระดับหน่วยหลักสูตร: ปริญญาเอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา: 2017/2018

ชื่อที่ได้รับ: Ph.D.

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ: Ph.D. ในฟิลด์ "เครื่องจักรและอุปกรณ์"

ระดับคุณวุฒิ: ปริญญาเอก (3 รอบ)

ได้รับการรับรองจาก: 1.9.2001

ได้รับการรับรองจนถึง: 31.12.2020

ข้อกำหนดการรับเข้าศึกษาเฉพาะ: นักเรียนต้องจบหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการรับเข้าศึกษาประกอบด้วยส่วนต่างๆจากคณิตศาสตร์ประยุกต์และฟิสิกส์และการอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปริญญาดุษฎีบัณฑิต โปรแกรมการศึกษา

รายละเอียดของโปรแกรม:

เป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอกคือการให้ผู้สำเร็จการศึกษาดีเด่นจากหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับสูง การศึกษาที่ได้รับภายในโปรแกรมการศึกษานี้ประกอบด้วยการฝึกอบรมและการรับรองสำหรับงานทางวิทยาศาสตร์

ข้อกำหนดการสำเร็จการศึกษา: จำนวนเฉพาะของหน่วยกิต ECTS, การตรวจสอบสถานะสุดท้าย, วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

รูปแบบการศึกษา: แบบเต็มเวลา

ผู้บังคับบัญชา: prof. ไอเอ็นจี VáclavPíštěk, DrSc.

หลักสูตรที่สอนใน:
  • อังกฤษ

ดูอีก 13 หลักสูตรที่เสนอโดย Brno University of Technology »

หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
เต็มเวลา
Price
3,000 EUR
ต่อปีการศึกษา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.ย. 2019

อื่น ๆ