คณะเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเสนอ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D. ) ในสาขาวิชาส่วนใหญ่ที่สอนในระดับปริญญาโท นักเรียนที่สนใจในการเรียนตั้งแต่ปริญญาโทจนถึงปริญญาเอกควรติดต่อคณะคณบดี

ระเบียบการรับเข้าศึกษาและหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปรากฏในคู่มือและปฏิทิน USP 2017

tourism

หลักสูตรที่สอนใน:
  • อังกฤษ
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
ก.พ. 2020
ก.ย. 2020
Duration
ขอรายละเอียด
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.พ. 2020, ก.ย. 2020
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.พ. 2020, ก.ย. 2020

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
อื่น ๆ