Keystone logo

2 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การศึกษาทางเศรษฐกิจ การเงิน การเงินประยุกต์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ
  • การเงิน
  • การเงินประยุกต์
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ (2)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การศึกษาทางเศรษฐกิจ การเงิน การเงินประยุกต์

สาขาวิชาการเงินเชิงประยุกต์ คือการศึกษาว่ารูปแบบธุรกิจต่างๆ มีผลต่อผลลัพธ์ทางการเงินอย่างไร การศึกษาด้านการเงินเชิงประยุกต์ อาจนำไปสู่การจ้างงานกับสถาบันต่างๆ เช่นผู้ให้บริการวางแผนทางการเงิน, บริษัทนายหน้าหรือ บริษัทธนาคารพาณิชย์