Keystone logo

1 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การสื่อสารธุรกิจ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • การสื่อสาร
  • การสื่อสารธุรกิจ
สาขาการศึกษา
  • วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

    ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การสื่อสารธุรกิจ

    การสื่อสารทางธุรกิจศึกษาวิธีการต่าง ๆ หนึ่งสามารถและจะต้องใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในธุรกิจเช่นเดียวกับประชาชน หลักสูตรการศึกษาซึ่งอาจรวมถึงการออกแบบกราฟิก, การเขียนการนำเสนอปากเปล่าสเปรดชีตวิดีโอและการถ่ายภาพ