Keystone logo

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การสื่อสารแบบดิจิทัล 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • การสื่อสาร
สาขาการศึกษา
  • วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (0)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การสื่อสารแบบดิจิทัล

นักเรียนที่สนใจในการเขียนข่าวหรือสื่อการศึกษาควรจะลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมการสื่อสารแบบดิจิตอล โปรแกรมเหล่านี้สามารถช่วยให้นักเรียนที่จะเห็นผลกระทบของโทรทัศน์, อินเทอร์เน็ต, สื่อสังคม, และวิทยุในสังคมและโลกธุรกิจ