Keystone logo

12 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ศึกษาศาสตร์ ภาวะผู้นำทางการศึกษา การบริหารการศึกษา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ศึกษาศาสตร์
  • ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  • การบริหารการศึกษา
สาขาการศึกษา
  • ศึกษาศาสตร์ (12)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ศึกษาศาสตร์ ภาวะผู้นำทางการศึกษา การบริหารการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านการบริหารโรงเรียนมักจะก้าวไปสู่การเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารเขตหรือผู้บังคับบัญชา คณบดีของนักเรียนหรือคณาจารย์ นายทะเบียนมหาวิทยาลัยหรือผู้บริหารวิทยาลัย ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการว่าจ้างในการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงมหาวิทยาลัย