หลักสูตร ดุษฎีบัณฑิตในโครงการความเป็นผู้นำในองค์กรช่วย พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรสามารถเติบโตและพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ

ผู้เรียนจะศึกษาเนื้อหาหลักของวรรณคดีในการเป็นผู้นำสะท้อนถึงทฤษฎีที่มีอยู่อย่างจริงจังและระบุการประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เหมาะสมในด้านการศึกษาธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กรอื่น ๆ ผู้เรียนจะพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการวิจัยขององค์กรโดยการศึกษาวิธีการทางสถิติและการวิจัย โปรแกรมการศึกษาสอดคล้องกับภารกิจของ Grand Canyon University เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่เป็นพลเมืองโลกนักคิดที่สำคัญนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและผู้นำที่มีความรับผิดชอบ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านความเป็นผู้นำในองค์กรโดยเน้นการเป็นผู้นำ K-12 จะนำไปสู่การศึกษาความเป็นผู้นำด้านความเป็นผู้นำด้านการศึกษาในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้แนวทางเชิงลึกและมีการวิจัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเป็นผู้นำและความสามารถ เป็นมืออาชีพเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรที่สอนใน:
  • อังกฤษ

ดูอีก 19 หลักสูตรที่เสนอโดย Grand Canyon University »

หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
ขอรายละเอียด
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.ย. 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
อื่น ๆ